Regulamin

Regulamin rezerwacji toru strzeleckiego

Warunki ogólne


1.1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji toru strzeleckiego i płatności za jego użytkowanie na stronie internetowej firmy PH-US Alicja Jóźwiak.
1.2. Firma PH-US Alicja Jóźwiak posiada następujące dane identyfikacyjne:

 • NIP: 6181097212
 • REGON: 250972442
  1.3. Rezerwacje są możliwe tylko dla pełnoletnich klientów.

Rezerwacje


2.1. Rezerwacje toru strzeleckiego można dokonać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej lub poprzez kontakt e-mailowy.
2.2. W formularzu lub wiadomości e-mailowej należy podać następujące informacje:

 • Imię i nazwisko rezerwującego
 • Liczbę uczestników
 • Preferowany termin rezerwacji
  2.3. Firma PH-US Alicja Jóźwiak zastrzega sobie prawo do potwierdzenia dostępności toru w wybranym terminie. Klient zostanie poinformowany o potwierdzeniu lub odmowie rezerwacji.
  2.4. Rezerwacje są przyjmowane w kolejności zgłoszeń.

Płatności


3.1. Po potwierdzeniu rezerwacji, klient otrzyma informacje dotyczące płatności.
3.2. Opłata za korzystanie z toru strzeleckiego powinna zostać dokonana przelewem na konto firmowe PH-US Alicja Jóźwiak:
Numer konta: 05 1140 2004 0000 3002 8357 6087
3.3. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko rezerwującego oraz datę rezerwacji.
3.4. Płatność powinna zostać dokonana w terminie ustalonym przez firmę PH-US Alicja Jóźwiak. Brak terminowej płatności może skutkować anulowaniem rezerwacji.

Anulowanie rezerwacji


4.1. Klient może anulować rezerwację toru strzeleckiego, informując o tym firmę PH-US Alicja Jóźwiak drogą e-mailową.
4.2. W przypadku anulowania rezerwacji przez klienta, firma PH-US Alicja Jóźwiak nie zwraca wpłaconej opłaty.
4.3. Firma PH-US Alicja Jóźwiak zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji w przypadku wystąpienia okoliczności losowych, takich jak awaria sprzętu, siła wyższa lub inne nieprzewidziane okoliczności. W takim przypadku firma zwraca wpłaconą opłatę

Metody płatności


5.1. Klienci mają możliwość dokonania płatności za rezerwację toru strzeleckiego przy użyciu następujących metod:
a) Zwykły przelew na konto firmowe PH-US Alicja Jóźwiak:
Numer konta: 05 1140 2004 0000 3002 8357 6087
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko rezerwującego oraz datę rezerwacji.
b) Bramka płatności online PAYNOW, dostępna na stronie internetowej.
c) Płatność gotówką na miejscu przed rozpoczęciem korzystania z toru strzeleckiego. W takim przypadku konieczne jest wcześniejsze ustalenie tej formy płatności z firmą PH-US Alicja Jóźwiak.

Polityka zwrotów


6.1. W przypadku anulowania rezerwacji przez klienta, firma PH-US Alicja Jóźwiak nie zwraca wpłaconej opłaty, chyba że inaczej ustalono.
6.2. W przypadku anulowania rezerwacji przez firmę PH-US Alicja Jóźwiak z przyczyn niezależnych od klienta, takich jak awaria sprzętu, siła wyższa lub inne nieprzewidziane okoliczności, firma zobowiązuje się do indywidualnego podejścia do takich sytuacji i możliwości zwrotu środków.

Postanowienia końcowe


7.1. Firma PH-US Alicja Jóźwiak nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikłe w trakcie korzystania z toru strzeleckiego.
7.2. Klienci korzystają z toru strzeleckiego na własne ryzyko i są odpowiedzialni za przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa i regulaminu obowiązującego na miejscu.
7.3. Firma PH-US Alicja Jóźwiak zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym momencie. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna na stronie internetowej firmy.
7.4. W przypadku wszelkich pytań lub wątpliwości dotyczących rezerwacji toru strzeleckiego, klient może skontaktować się z firmą PH-US Alicja Jóźwiak za pośrednictwem podanego adresu e-mail: strzelnica.nowolipsk@gmail.com.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej firmy PH-US Alicja Jóźwiak i obowiązuje od momentu dokonania rezerwacji toru strzeleckiego.

Reklamacje

8.1. W przypadku jakichkolwiek reklamacji dotyczących rezerwacji toru strzeleckiego lub świadczonych usług, klient może złożyć reklamację do firmy PH-US Alicja Jóźwiak.

8.2. Reklamacje można składać na piśmie drogą elektroniczną na adres e-mail: strzelnica.nowolipsk@gmail.com lub listownie na adres siedziby firmy.

8.3. Reklamacje powinny zawierać pełne dane klienta, opis zaistniałego problemu oraz żądanie dotyczące rozwiązania reklamacji.

8.4. Firma PH-US Alicja Jóźwiak zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i udzielenia odpowiedzi klientowi.

8.5. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności związanych z rozpatrzeniem reklamacji, termin ten może zostać przedłużony, o czym klient zostanie poinformowany.

8.6. Firma PH-US Alicja Jóźwiak podejmie wszelkie możliwe działania w celu rozwiązania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejsza polityka zwrotów oraz reklamacji stanowi integralną część regulaminu rezerwacji toru strzeleckiego i wykupionych usług na stronie internetowej firmy PH-US Alicja Jóźwiak.